ŽAIDIMAS

bugas-zaidimas-konkursas-prizai

ŽAIDIMO „Pasveikink tėtį ir laimėk!” TAISYKLĖS

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB BUGA LT, įmonės registracijos kodas 302312635, juridinis adresas: Metalo g. 2, Vilnius, toliau tekste „Organizatorius“.

2. ŽAIDIMO VIETA IR LAIKAS
2.1. Žaidimas vyksta nuo 2021 m. gegužės mėn. 18 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2021 m. birželio mėn. 5 d.  (paskutinė Žaidimo diena).
2.2. Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki, ir po šiose taisyklėse nurodyto laikotarpio, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.
2.3. Žaidimo vykdymo vieta yra visos Lietuvos teritorijoje esančios parduotuvės, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais bei e-parduotuvė www.bugas.lt.

3. ŽAIDIMO DALYVIAI
3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys (asmenys, jaunesni nei 18 metų, gali dalyvauti Žaidime ir laimėti prizus tik esant tėvų ir (arba) globėjų rašytiniam sutikimui arba dalyvaujant tėvams ir (arba) globėjams) ir Žaidimo laikotarpiu įsigiję nors vieną vnt. „BUGA‘s“ produktų bei užregistravę pirkinio kvitą 5 punkte nurodytu būdu.
3.2. Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB BUGA LT darbuotojais bei jų šeimų nariais.

4. ŽAIDIMO PRIZŲ FONDAS
4.1. Žaidimo prizinį fondą sudaro 8 (aštuoni prizai):
4.1.1. Pagrindiniai prizai: Didysis BUGA‘s“ padažų rinkinis (3 vnt.).
4.1.2. Papildomi prizai: 5 vnt.  „BUGA‘s“ padažų rinkinių CHUTNEY SET (Rinkinį sudaro 3 „BUGA‘s“ padažai: Tropical Čatnis 160 g, Mango Čatnis 170 g, Onion&Pomegranate Čatnis 170 g).

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS
5.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti prizą, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti bet vieną ar daugiau „BUGA‘s“ produktų.

5.2. Asmenys,

–  įsigiję vieną ar daugiau „BUGA‘s“ produktus e-parduotuvėje www.bugas.lt žaidime dalyvauja automatiškai, be papildomos registracijos;

– apsipirkę bet kurioje kitoje prekybos vietoje turi el.paštu [email protected] atsiųsti pirkimo kvito kopiją, nurodant vardą, pavardę, telefono numerį ir miestą.

5.3. Dalyvis, norintis dalyvauti Žaidime ir atitinkantis visas registracijos sąlygas puslapyje www.bugas.lt/zaidimas turi patvirtinti, jog yra perskaitęs ir sutinka su Žaidimo taisyklėmis bei asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

5.4. Užsiregistravęs Žaidime šiose taisyklėse nurodytu būdu, Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.
5.5. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nebus nagrinėjami, o juos pateikęs asmuo bus šalina-mas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.
5.6. Vienas dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bent 1 vnt. „BUGA‘s“ produktų ir registruodamas naują pirkinio kvitą.
5.7. Visi registruoti pirkinio kvitai dalyvaus Žaidime. Pakartotinai registruojami pirkinio kvitų numeriai Žaidime nedalyvaus – jie bus panaikinti.
5.8. Pirkinio kvitą būtina išsaugoti iki Žaidimo pabaigos, nes jį reikės pateikti atsiimant prizą.
5.9. Jei prizo laimėtojas negali pateikti pirkinį patvirtinančio kvito arba jame pateikta informacija nesu-tampa su Žaidimo metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.
5.10. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų nau-dojami Žaidimo tikslais (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, prizų išdavimas). Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, BDAR (Europos sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento)  ir kitų norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
6.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu.
6.2. Visi prizai bus lošiami vieną dieną, 2021 m. birželio 7 dieną, 12 val.
6.3. Lošimo nugalėtojų vardai bus paskelbti po prizų lošimo tą pačią dieną, t.y. birželio 7 dieną. Kita in-formacija, kurioje yra asmens duomenys (pavardė ir pirkinio kvito numeris), bus skelbiama tik tuo atveju, jei tas asmuo, registruodamasis Žaidime, davė sutikimą dėl jos paskelbimo.

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
7.1. Su visais laimėtojais bus susisiekta asmeniškai per 3 darbo dienas po lošimo, registracijos metu nu-rodytu telefono numeriu arba el. paštu.
7.2. Prizų laimėtojai, pateikę laimingojo pirkinio kvito originalą bei asmens tapatybę patvirtinantį doku-mentą, prizus galės atsiimti adresu UAB BUGA LT,  Metalo g. 2, Vilnius, iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Neatsiėmus prizo iki nurodyto termino pabaigos, laimėtojas netenka teisės į prizą ir jis lieka Žaidimo Organizatoriaus nuosavybėje. Telefonai pasiteirauti: +370 652 05056.
7.3. Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Žaidimo Organizatoriaus sąskaita.

7.4. Jei Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ar globą patvirtinantį dokumentą.
7.5. Jei laimėtojas negali atvykti atsiimti prizo pats, tą gali padaryti jo įgaliotas asmuo (pvz., šeimos na-riai, giminaičiai, draugai ir t.t.). Įgaliotas asmuo turi pateikti laimingąjį pirkinio kvitą, laimėtojo asmens dokumento kopiją bei laisvos formos įgaliojimą.
7.6. Atsiimdamas prizą, laimėtojas ir Žaidimo Organizatorius pasirašo prizo priėmimo–perdavimo aktą. Atsiėmę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą, prizų laimėtojai neturi teisės kreiptis į Žaidimo ren-gėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
7.7. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
7.8. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
7.9. Žaidimo rengėjai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

8. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
8.1. Organizatorius neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duo-menis.
8.2. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, ke-liantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
8.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.bugas.eu/zaidimas.

9. ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS
9.1. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti vieną ar daugiau „BUGA‘s“ produktus, kurie parduo-dami Lietuvos fizinėse ir interneto parduotuvėse.
9.2. Registracija Žaidimo svetainėje yra nemokama.

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Visos Žaidimo taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Žaidimo dalyviams.
10.2. Žaidimo dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Žaidimo vykdymo iki 2021 06 15, pateikdami raštišką pareiškimą UAB BUGALT, Metalo g. 2, Vilnius. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalen-dorinių dienų. Telefonai pasiteirauti: +370 652 05056.
10.3. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11. PAPILDOMA INFORMACIJA
11.1. Papildoma informacija teikiama telefonais : +370 652 05056 (darbo dienomis 09.00–17.00).
11.2. Papildomos informacijos galima gauti rašant el. pašto adresu: [email protected]